Politika privatnosti

Radujemo se Vašem interesovanju za našu kompaniju. Zaštita podataka je od posebnog značaja za upravljanje maksimklasanovic.com. Korišćenje internet stranica maksimklasanovic.com je moguće bez ikakvog prikazivanja ličnih podataka. Međutim ako lice želi da koristi posebne usluge preko naše internet stranice obrada ličnih podataka bi mogla da bude neophodna. Ukoliko je obrada ličnih podataka neophodna a za nju ne postoji pravni osnov, pribavljamo uglavnom saglasnost lica.
Obrada ličnih podataka, na primer imena, adrese, e-mail adrese ili broja telefona lica je uvek u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka i u skladu sa propisima o zaštiti podataka koja su specifična za pokrajinu a koja važe za maksimklasanovic.com. Politika privatnosti informiše javnost o prirodi, obimu i svrsi ličnih podataka koja prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Pored toga politika privatnosti će Vas informisati o pravima koja Vama pripadaju.

maksimklasanovic.com kao odgovoran za obradu primenio je brojne tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio što potpuniju zaštitu ličnih podataka koja su obrađena putem ovog veb sajta. Ipak prenos podataka na internetu generalno može da ima bezbednosne praznine, tako da potpuna zaštita ne može da bude zagarantovana. Iz tog razloga svako lice ima mogućnost da nam dostavi lične podatke alternativnim putem, na primer putem telefona.

1. Pojmovi

Politika privatnosti maksimklasanovic.com zasnovana je na pojmovima koja je koristio zakonodavac za usvajanje Opšte uredbe o zaštiti podataka. Naša politika privatnosti treba da bude lako čitljiva i razumljiva za javnost kao i za naše klijente i poslovne partnere. Da bismo to obezbedili , želimo da objasnimo korišćene pojmove
U ovoj politici privatnosti koristimo između ostalog sledeće pojmove:

a) podaci o ličnosti
Podaci o ličnosti su svi podaci koji se odnose na lice čiji je identitet određen ili odrediv (u daljem tekstu“lice na koje se podaci odnose“). Lice čiji je identitet odrediv je lice koje je moguće identifikovati posredno ili neposredno, posebno na osnovu identifikatora kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o mestu stanovanja, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta

b) lice na koje se podaci odnose
Lice na koje se podaci odnose je svako fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, a čije podatke obrađuje rukovalac.

c) Obrada
Obrada je svaki proces izvršen sa ili bez pomoći automatizovanih postupaka ili skup operacija izvršenih na ličnim podacima kao što su njihovo prikupljanje, snimanje, organizacija, sređivanje, pohranjivanje, prilagođavanje ili menjanje, čitanje, provera, korišćenje, otkrivanje kroz prenos, distribucija ili druga forma omogućavanja pristupa njima, poravnanje ili povezivanje, ograničenje, brisanje ili uništenje.

d) Ograničavanje obrade
Ograničavanje obrade je obeležavanje pohranjenih ličnih podataka sa ciljem, da se njihova dalja obrada ograniči.

e) Profilisanje
Profilisanje je vrsta automatizovane obrade ličnih podataka koja se sastoji u tome što ti lični podaci mogu biti korišćeni radi procene određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice, naročito za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radni učinak, ekonomski položaj, zdravlje, lične sklonosti, interesovanja, pouzdanost, ponašanje, mesto boravka ili kretanje tog fizičkog lica.

f) Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na takav način da se lični podaci više ne mogu pripisivati određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uslovom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i podležu tehničkim i organizacionim merama, koje garantuju , da se lični podaci ne mogu pripisati licu čiji je identitet određen ili odrediv.

g) Odgovorno lice ili lice odgovorno za obradu (rukovalac)
Odgovorno lice ili lice odgovorno za obradu je fizičko ili pravno lice, javni organ, ustanova ili drugo telo , koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i sredstvo obrade ličnih podataka. Ukoliko su svrhe i sredstva obrade ličnih podataka određene propisima Evropske unije ili države članice, odgovorno lice ili određeni kriterijumi njegovog imenovanja mogu biti predviđeni zakonskim propisima Unije ili propisima države članice.

h) Obrađivač
Obrađivač je fizičko ili pravno lice, javni organ, ustanova ili drugo telo, koje obrađuje lične podatke u ime odgovornog lica.

i) Primalac
Primalac je fizičko ili pravno lice, javni organ, ustanova ili drugo telo, kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne. Organi vlasti, koji prema zakonskim prpisisma Evropske unije ili propisima države članice dobijaju podatke o ličnosti u okviru određenog istražnog postupka neće se smatrati primaocima

j) Treća strana
Treća strana je fizičko ili pravno lice, javni organ, ustanova ili drugo telo osim lica na koje se podaci odnose, odgovornog lica, obrađivača kao ni lica koja su pod neposrednom odgovornošću odgovornog lica ili obrađivača ovlašćena da obrađuju podatke o ličnosti.

k) Pristanak
Pristanak je svako dobrovoljno informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica na koje se odnose podaci o ličnosti za svaki određeni slučaj, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom da lice daje pristanak za obradu podataka o ličnosti.

2. Ime i adresa rukovaoca ličnih podataka

Odgovoran u smislu Osnovne uredbe o zaštiti podataka, drugih zakona o zaštiti podataka koji važe u državama članicama Evropske unije i drugih odredbi koje se odnose na zaštitu podataka je:

Maksim Klasanovic
Schwarzmattstr.1a
D-79410 Badenweiler
Deutschland
E-Mail: info@maksimklasanovic.com
Website: https://maksimklasanovic.com

3. Kolačići

Internet stranice maksimklasanovic.com koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se skidaju i pohranjuju na računarskom sistemu preko internet pretraživača.
Brojne internet stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačiči sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstvni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova preko kojih internet stranice i serveri mogu biti dodeljeni određenom internet pretraživaču , u kojem je kolačić pohranjen. Omogućava to da se posećivane internet strane i serveri , kao i individualni pretraživač lica razlikuju od drugih internet pretraživača, koji sadrže druge kolačiće. Određeni internet pretraživač može biti prepoznat i ponovo identifikovan na osnovu ID kolačića.
Korišćenjem kolačića maksimklasanovic.com korisnicima ovog veb sajta pruža više korisnički povoljnih usluga, koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.

Putem kolačića informacije i ponude na našem veb sajtu mogu biti optimizovane u korist korisnika. Kolačići nam omogućavaju, kao što je već pomenuto, da prepoznajemo korisnike našeg veb sajta. Svrha tog prepoznavanja je da korisnicima olakšamo korišćenje našeg veb sajta. Korisnik internet stranice, koja koristi kolačiće, ne mora na primer da unosi svaki put pristupne podatke kada poseti internet sajt, jer su oni već preuzeti od strane veb sajta i kolačića uskladištenih na računarskom sistemu korisnika. Drugi primer je kolačić korpe za kupovinu u online prodavnici. Online prodavnica pamti proizvode, koje je kupac smestio u virtuelnu korpu putem kolačića.

Lice na koje se odnose lični podaci može da spreči postavljanje kolačića od strane našeg veb sajta u bilo kom trenutku pomoću odgovarajuće postavke korišćenog internet pretraživača i na taj način trajno ne dozvoliti postavljanje kolačića. Pored toga kolačići koji su već postavljeni mogu se izbrisati u bilo kom trenutku putem internet pretraživača ili drugog softverskog programa. To je moguće u svim uobičajenim internet pretraživačima. Ako lice na koje se odnose lični podaci deaktivira postavku kolačića u korišćenom internet pretraživaču, neće biti upotrebljive sve funkcije našeg veb sajta u potpunosti.

4. Prikupljanje opštih podataka i informacija

Internet strana MIKI Media & Movement prikuplja niz opštih podataka i informacija kada lice na koje se odnose lični podaci ili automatizivani sistem pozovu internet stranu. Opšti podaci i informacije se skladište u datotekama evidencije servera. Mogu se prikupiti (1) korišćeni tipovi pretraživača i verzije, (2) operativni sistem koji koristi sistem pristupa, (3) internet strana, sa koje je sistem pristupa stigao na našu internet stranu, (4) pod- veb lokacije kojima se pristupa putem sistema pristupa na našem sajtu,(5) datum i vreme pristupa na internet stranu, (6) adresa internet protokola (IP adresa), (7) internet provajder sistema pristupa i (8) ostali slični podaci i informacije koje služe odbrani u slučaju napada na naše sisteme informacionih tehnologija.

Prilikom korišćenja tih opštih podataka i informacija MIKI Media & Movement ne donosi nikakve zaključke o licu na koje se odnose lični podaci. Informacije su potrebne da se (1) pravilno dostavi sadržaj našeg internet sajta. (2) da se optimizuju sadržaj veb sajta i reklame sajta, (3) da se obezbedi trajno funkcionisanje naših sistema informacionih tehnologija i tehnologije našeg veb sajta (4) da se organima reda u slučaju sajber napada pruže neophodne informacije neophodne za krivično gonjenje. Zbog toga MIKI Media& Movement statistički analizira prikupljene podatke i informacije sa ciljem da se poveća zaštita i bezbednost podataka u našoj kompaniji, kao i obezbeđivanje optimalnog nivoa zaštita ličnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka evidencije servera pohranjuju se odvojeno od svih ličnih podataka koje je dostavilo lice na koje se podaci odnose.

5. Mogućnosti kontaktiranja putem veb sajta

Internet strana maksimklasanovic.com sadrži na osnovu zakonskih propisa podatke koji omogućavaju brzo elektronsko uspostavljanje kontakata sa našom kompanijom kao i neposrednu komunikaciju sa nama, što podrazumeva opštu adresu takozvane elektronske pošte (e-mail adresu). Ako lice na koje se odnose podaci kontaktira rukovaoca putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, prosleđeni lični podaci lica biće automatski pohranjeni. Takvi lični podaci preneti rukovaocu na dobrovoljnoj bazi pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja lica na koje se podaci odnose. Ti lični podaci neće biti prosleđeni trećim licima.

6. Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka

Rukovalac obrađuje i pohranjuje lične podatke lica na koje se odnose samo na period neophodan za ostvarivanje svrhe skladištenja ili ako je to određeno evropskim smernicama ili odredbama ili od strane drugoh zakonodavca određeno zakonima ili propisima kojima podleže rukovalac.
Ako ne postoji svrha skladištenja ili je istekao period određen evropskim smernicama i odredbama, lični podaci će biti blokirani ili izbrisani rutinski u skladu sa zakonskim propisima.

7. Prava lica na koje se odnose podaci

a) Pravo na potvrdu
Svako lice na koje se odnose podaci ima pravo prema evropskim smernicama i odredbama, da od rukovaoca zahteva potvrdu o tome da li se podaci koji se odnose na njega obrađuju. Ukoliko lice na koje se podaci odnose želi takvu potvrdu može da se u bilo kom trenutku obrati saradniku rukovaoca.

b) Pravo na informacije
Svako lice na koje se odnose podaci koji se obrađuju ima pravo garantovano evropskim smernicama i odredbama da u svakom trenutku dobije besplatne informacije od rukovaoca o svojim uskladištenim ličnim podacima i kopiju ove informacije. Pored toga evropski zakonodavac je omogučio licu na koje se odnose podaci pristup sledećim informacijama:
Svrhe obrade
Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju
Primaocima ili kategorijama primaoca kojim su ili će biti otkriveni lični podaci, naročito kod primaoca u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
Ukoliko je to moguće planirano vreme skladištenja ličnih podataka ili ukoliko to nije moguće kriterijume za određivanje tog vremena
Postojanju prava na ispravljanje ili brisanje podataka o ličnosti ili na ograničenje obrade od strane rukovaoca ili prava na prigovor na obrađivanje
Postojanju prava na žalbu kod nadzornog organa ukoliko se lični podaci ne prikupljaju od lica na koje se odnose: sve raspoložive informacije o poreklu podataka
Postojanju automatizovanog donošenja odluka uključujući profilisanje prema članu 22 stav 1 i 4 Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka– bar u tim slučajevima – smislene informacije o logici koja je uključena kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za lice na koje se podaci odnose
Pored toga lice na koje se podaci odnose ima pravo na informaciju da li su lični podaci preneti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. U takvom slučaju lice ima pravo da pribavi informacije o odgovarajućim garancijama u vezi sa prenosom. Ako lice na koje se odnose podaci želi da ostvari ovo pravo pristupa može da u u bilo kom trenutku kontaktira saradnika rukovaoca.

c) Pravo na ispravku
Svako lice čiji se lični podaci obrađuju ima garantovano evropskim smernicama i odredbama pravo , da zahteva trenutnu ispravku netačnih podataka o ličnosti. Lice na koje se odnose podaci ima pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, da zahteva dovršavanje nepotpunih podataka o ličnosti – takođe putem dopunske izjave.
Ako lice na koje se odnose podaci želi da ostvari ovo pravo pristupa može da u u bilo kom trenutku kontaktira saradnika rukovaoca.

d) Pravo na brisanje ( Pravo na zaborav)
Svako lice na koje se odnose lični podaci koji se obrađuju ima pravo zagarantovanpo evropskim smernicama i odredbama, da zahteva od rukovaoca neodložno brisanje ličnih podataka koji se njega tiču ukoliko postoji jedan od sledećih razloga i obrada nije neophodna:
Podaci o ličnosti prikupljeni su za takve svrhe ili obrađeni na takav način, za koje više nisu neophodni.
Lice na koje se odnose podaci opoziva pristanak za obradu prema članu 6 stav 1 pkt.a Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka ili čl.9 st.2 pkt a Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka i ne postoji više pravni osnov za obradu.
Lice na koje se odnose podaci se prema članu 21 stav 1 Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka protivi obradi, i ne postoje više legitimni osnovi za obradu ili lice se protivi obradi prema članu 21 stav 2 Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka.
Lični podaci su nezakonito obrađeni.

Brisanje ličnih podataka je neophodno da bi se ispunila zakonska obaveza u skladu sa zakonom Evropske unije ili zakonom države članice, kojoj podleže rukovalac.
Podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa uslugama informacionog društva prema čl.8 st 1 Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka
Ukoliko se primeni neki od ovih razloga i lice na koje se odnose podaci zatraži brisanje ličnih podataka koje čuva maksimklasanovic.com može u bilo kom trenutku da kontaktira saradnika rukovaoca. Zaposleni maksimklasanovic.com će tražiti neodložno brisanje.

Ukoliko su lični podaci objavljeni od strane maksimklasanovic.com i naša kompanija je kao rukovaoc obavezna da prema članu 17 st.1 Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka obriše lične podatke, MIKI Media & Movement će uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i troškove implementacije preduzeti razumne mere, takođe tehničke vrste, kako bi upoznala druge rukovaoce koji obrađuju objavljene lične podatke da je lice na koje se podaci odnose zahtevalo brisanje bilo kakvih linkova sa ličnim podacima ili kopija ili replikacija tih ličnih podataka u meri u kojoj obrada nije neophodna. Zaposleni u maksimklasanovic.com će u pojedinačnom slučaju uraditi ono neophodno.

e) Pravo na ograničenje obrade
Svako lice na koje se odnose podaci koji se obrađuju ima pravo zagarantovano evropskim smernicama i odredbama da zahteva od rukovaoca ograničenje obrade, ukoliko postoji jedan od sledećih razloga:
Ispravnost ličnih podataka je osporavana od strane lica na koje se podaci odnose, i to na period koji omogućava rukovaocu da proveri tačnost ličnih podataka.
Obrada je nezakonita, lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju ličnih podataka i umesto toga zahteva ograničenje korišćenja podataka o ličnosti.

Rukovaocu nisu više potrebni lični podaci za svrhu obrade, ali licu na koje se podaci odnose neophodni su za osnivanje, vršenje ili odbranu pravnih zahteva.

Lice na koje se podaci odnose se protivi obradi prema članu 21 st.1 Opšte uredbe o zaštiti podataka i još uvek nije utvrđeno da li opravdani osnovi rukovaoca neće poništiti razloge lica na koje se podaci odnose.

Ukoliko je ispunjen jedan od uslova a lice na koje se podaci odnose želi da zahteva ograničenje podataka o ličnosti pohranjenih kod MIKI Media & Movement može se u bilo kom trenutku obratiti saradniku rukovaoca. Zaposleni u MIKI Media & Movement će ograničiti obradu.

f) Pravo na prenosivost podataka
Svako lice na koje se odnose podaci ima pravo zagarntovano evropskim smernicama i odredbama, da lične podatke koje je dostavilo rukovaocu dobije u strukturiranom, uobičajenom i štampanom formatu. Osim toga ima pravo da prosledi ove podatke drugom rukovaocu bez ikakvih smetnji od strane rukovaoca kojem su podaci dostavljeni, ukoliko obrada počiva na pristanku prema čl.6 st.1 pkt a Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka ili čl.9 st.2 pkt a Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka ili na ugovoru prema čl.6 st.1 pkt b Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka i obrada se obavlja pomoću automatskog procesa, i pod uslovom da nije neophodna za obavljanje zadatka od javnog interesa ili u vršenju službenih ovlašćenja koja se daju rukovaocu.
Pored toga u ostvarivanju njegovog prava na prenosivost podataka prema čl.20 st.1 Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka lice ima pravo da lične podatke prenosi direktno sa jednog rukovaoca na drugog, ukoliko je to tehnički izvodljivo i pod uslovom da to ne utiče nepovoljno na prava i slobode drugih lica.

Da bi se potvrdilo pravo na prenosivost podataka lice na koje se podaci odnose može da u bilo kom trenutku kontaktira saradnika maksimklasanovic.com.

g) Pravo na prigovor
Svako lice na koje se odnose podaci koji se obrađuju ima pravo garantovano evropskim smernicama i odredbama, da iz razloga, koji proističu iiz njegove posebne situacije, uloži u svakom trenutku prigovor na obradu podataka koja se odnose na njega a koji se zasnivaju na čl.6 st 1 pkt e ili f Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka. Ovo se odnosi i na profilisanje na osnovu ovih odredbi.

maksimklasanovic.com neće više obrađivati podatke o ličnosti u slučaju prigovora, osim ako ne možemo da predstavimo ubedljive, legitimne osnove za obradu, koja poništavaju interese, prava i slobode lica na koje se podaci odnose ili obrada služi osnivanju, vršenju ili odbrani pravnih zahteva.
Ukoliko maksimklasanovic.com obrađuje lične podatke u svrhe direktnog marketinga, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti u svrhu takvog marketinga. Isto važi i za profilisanje, sve dok je povezano sa takvim direktnim marketingom. Ukoliko se lice protivi da MIKI Media & Movement obrađuje njegove podatke u svrhe marketinga maksimklasanovic.com neće više obrađivati podatke u te svrhe.
Pored toga lice na koje se podaci odnose ima pravo na osnovu njegove posebne situacije da se usprotivi obradi ličnih podataka koji se tiču njega u naučne ili istorijske istraživačke svrhe ili u statističke svrhe prema čl.89 st.1 Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka, osim ako obrada nije neophodna za obavljanje zadatka od javnog interesa.
Da bi ostvarilo pravo na prigovor lice na koje se podaci odnose može da se obrati saradniku maksimklasanovic.com ili drugom saradniku. Lice ima mogućnost da ostvari svoje pravo na prigovor u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva bez obzira na direktivu 2002/58/EG, automatizovanim sredstvima korišćenjem tehničkih specifikacija.

h) Automatizovano donošenje odluka u pojedinačnom slučaju uključujući profilisanje
Svako lice na koje se odnose podaci koji se obrađuju ima pravo garantovano evropskim smernicama i odredbama, da ne podleže odluci koja počiva isključivo na automatizovanoj obradi – uključujući profilisanje- što daje pravne efekte koji se tiču njega ili utiču nepovoljno na nju, pod uslovom da odluka (1) nije neophodna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca, ili (2) na osnovu pravnih propisa Evropske unije ili države članice, kojima podleže rukovaoc dopuštena je a pravni propisi sadrže razumne mere za obezbeđivanje prava i sloboda kao i opravdanih interesa lica na koje se podaci odnose ili (3) se zasniva na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose.
Ako je odluka (1) za zaključivanje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca neophodna ili (2) se zasniva na izričitom pristanku lica maksimklasanovic.com će sprovesti odgovarajuće mere, kako bi obezbedio prava i slobode kao i opravdane interese lica na koje se podaci odnose, kojima pripadaju barem pravo na intervenciju lica predstavnika rukovaoca, na predstavljanje sopstvenog stava i osporavanje odluke.
Ukoliko lice na koje se odnose podaci želi da ostvari prava koja se odnose na automatizovano individualno donošenje odluka može da se u bilo kom trenutku obrati saradniku rukovaoca.

i) Pravo na oduzimanje pristanka u skladu sa zakonom o zaštiti podataka
Svako lice na koje se odnose podaci ima pravo garantovano evropskim smernicama i odredbama, da u svakom trenutku opozove pristanak na obradu ličnih podataka
Ukoliko lice na koje se odnose podaci želi da ostvari pravo na opoziv pristanka može da se u svakom trenutku obrati saradniku rukovaoca.

8. Zaštita podataka za aplikacije i u procesu apliciranja

Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti od podnosilaca zahteva u svrhu rukovanja procesom podnošenja zahteva. Obrada se može obavljati elektronskim putem. To je naročito slučaj ukoliko podnosioci zahteva prosleđuju rukovaocu odgovarajuću dokumentaciju elektronskim putem, na primer putem e-maila ili putem obrasca na veb sajtu. Ukoliko rukovalac zaključi ugovor o radu sa nekim od podnosioca zahteva, dostavljeni podaci biće sačuvani u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim propisima. Ukoliko neće biti zaključen ugovor o radu sa podnosiocem zahteva dokumentacija će biti automatski obrisana nakon dva meseca od trenutka objavljivanja odluke o odbijanju, i to pod uslovom da brisanje nije u suprotnosti ni sa jednim drugim legitimnim interesom rukovaoca. Drugi legitimni interes u tom smislu je na primer obaveza dokazivanja u postupcima prema opštem Zakonu o ravnopravnom tretmanu.

9. Pravni osnov obrade

Cl. 6 I ppkt a. Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka služi našoj kompaniji kao pravni osnov za postupke obrade, u kojima pribavljamo pristanak za posebnu svrhu obrade. Ukoliko je obrada ličnih podataka neophodna za izvršenje ugovora, u kojem je lice na koje se odnose podaci ugovorna strana, kao što je to slučaj na primer kod procesa obrade , koji su neophodni za isporuku robe ili pružanje neke druge usluge ili protivusluge, tako obrada počiva na čl.6 I ppkt b Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka. Isto važi za takve procese obrade koji su neophodni za izvršenje predugovornih mera, kao u slučajevima upita za naše proizvode i usluge. Ukoliko naša kompanija podleže pravnoj obavezi koja zahteva obradu ličnih podataka, kao na primer ispunjenje poreskih obaveza obrada se zasniva na čl.6 I ppkt c Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka. U retkim slučajevima obrada ličnih podataka mogla bi postati neophodna kako bi se zaštitili životni interesi lica na koje se odnose ili nekog drugog lica. Bio bi to slučaj, kada bi neki posetilac u našoj kompaniji pretrpeo povredu i njegovo ime, njegova starost, podaci iz zdravstvenog osiguranja ili druge bitne informacije bi morale biti prosleđene lekaru, bolnici ili trećem licu. Tada bi se obrada zasnivala na čl.6 I ppkt d Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka.

U krajnjoj liniji procesi obrade mogu da počivaju na čl.6 I ppkt f Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka Po tom pravnom osnovu procesi obrade koji nisu obuhvaćeni nijednim od ranije pomenutih pravnih osnova zasnivaju se na ovom pravnom osnovu ukoliko je obrada neophodna da bi se zaštitio opravdani interes naše kompanije ili trećeg lica, pod uslovom da interesi, osnovna prava i osnovne slobode lica na koje se odnose podaci ne prevladaju. Sprovođenje takvih procesa obrade dozvoljeno nam je posebno zbog toga što ih je spomenuo Evropski zakonodavac. Zastupa on stav da se može pretpostaviti opravdani interes rukovaoca ukoliko je lice na koje se odnose podaci kupac rukovaoca (Osnov za razmatranje 47 st.2 Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka).

10. Opravdani interesi u obradi, koju sprovodi rukovalac ili treće lice

Ukoliko je obrada ličnih podataka zasnovana na članu 6 I ppkt f Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka naš opravdani interes je sprovođenje naših poslovnih aktivnosti u korist dobrobiti svih naših saradnika i naših akcionara.

11. Trajanje skladištenja ličnih podataka

Kriterijum za trajanje skladištenja ličnih podataka je odgovarajući zakonski rok skladištenja. Nakon isteka tog roka odgovarajući podaci će biti rutinski izbrisani, ukoliko nisu neophodni za ispunjenje ili pokretanje ugovora


12. Zakonski ili ugovorni propisi za obezbeđivanje ličnih podataka: neophodnost zaključenja ugovora, obaveza lica na koje se odnose podaci da iste dostavi.

Moguće posledice neispunjenja te obaveze
Obaveštavamo Vas da je obezbeđivanje ličnih podataka propisano delimično zakonom (npr. Poreski propisi) ili proističe iz ugovornih regulacija (npr. Podaci o ugovornom partneru).

Ponekad je za zaključenje ugovora neophodno da lice na koje se odnose podaci pruži lične podatke, koje moramo da obradimo naknadno. Na primer lice je obavezno da nam dostavi lične podatke, ako naša kompanija zaključuje ugovor sa njim. Neobezbeđivanje ličnih podataka značilo bi da ugovor sa licem nije mogao biti zaključen.Pre što lice dostavi lične podatke mora da se obrati našem saradniku. Naš zaposleni će u svakom pojedinačnom slučaju objasniti da li je obezbeđivanje ličnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je neophodno za zaključenje ugovora, da li postoji obaveza da se dostave lični podaci i koje su posledice neobezbeđivanja ličnih podataka.

13. Postojanje automatizovanog donošenja odluka

Kao odgovorna kompanija ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profilisanje.
Ovu politiku privatnosti je generisao generator politike privatnosti Nemačkog Društva za zaštitu podataka GmbH, koje kao eksterni organ nadležan za zaštitu podataka deluje u Duisburgu, u kooperaciji sa advokatom specijalizovanim za IT i zaštitu podataka u Kelnu, Kristijanom Solmeke.

Miki u a medijima

https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo_Zeichenflaeche-1.png
SAT.1 Jutarnja televizija 30.06.2020
Miki o šok momentima, tučama i rangiranju u tajlandskom zatvoru
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-08.png
„Bio sam u paklu i našao raj u sebi“
Mikijeva nova knjiga o njegovom putu iz najtežeg zatvora Tajlanda
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-07.png
Sa 180 ljudi u ćeliji
„Ili ćeš poludeti – ili ćeš izaći kao biljka…“
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-06.png
8 godina zatvora na Tajlandu
Iz Milhajma u pakao i nazad: Maksim Klasanović o svom putu na slobodu
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-05.png
Iza rešetaka: sloboda
Miki o lošoj karmi, zatvoru kao duhovnom mestu i časovima joge u zatvoru
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-04.png
Od zatvorenika do uspešnog čoveka
Mikijev život i priča u listu Bild
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-03.png
Kako je Miki stigao u zatvoru do joge i meditacije
30-minutni video interviju sa Filipom iz YogaMeHome
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-02.png
Zatvor kao manastir
Kako je pakao na zemlji postao visoko duhovno mesto za Mikija
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2022/09/index.jpg
Iza rešetaka Teil 1
Mikis Film in Bosnisch.
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2022/09/index2.jpg
Iza rešetaka Teil 2
Mikis Film in Bosnisch.
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2022/09/index3.jpg
Wie ist das 8 JAHRE
IM THAILAND GEFÄNGNIS ZU SITZEN?
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2022/09/index4.jpg
Ich war in der Hölle
und fand das Paradies in mir